Palvelut

Tietopankki

Työn ja työelämän muutoksessa myös työterveyshuollon tavoitteet ja tarpeet muuttuvat. Kansallisella tasolla on erityinen tarve kehittää työterveyspalveluja, jotka palvelevat pieniä yrityksiä ja on turvattava koko maan kattava palveluverkko. Toisaalla työterveyden palveluiden on vastattava nykyistä paremmin työntekijöiden terveyden ja työkyvyn kysymyksiin. http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoterveyshuollon-tulevaisuuden-haasteena-ovat-tyokyvyn-edistaminen-ja-tyokyvyttomyyden-ehkaisy

Sote-uudistuksessa työterveyshuollolla on erityinen, työkyvyn edistämisen asiantuntijuus.  Uudistus mahdollistaa työterveyshuollon tiiviimmän nivoutumisen muun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelukokonaisuuksiin. http://alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto

Työterveyshuolto on perusterveydenhuollon erikoisala, joka tuntee työ ja terveyden rajapinnan ja vuorovaikutuksen. Työterveyspalveluiden lähtökohtana on aina kunkin työpaikan omat tarpeet. Työterveyspalveluiden järjestämisvastuu on työnantajalla ja kukin työnantaja päättä itsenäisesti, mistä työterveyspalvelut hankitaan.

Työterveyshuollon tavoitteena on varmistaa terveelliset ja turvalliset työolosuhteet sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä läpi työuran. Työterveyshuollon järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen sopimus työnantajan ja palvelujen tuottajan välillä sekä vuosittainen toimintasuunnitelma. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voidaan sisällyttää esim. työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työterveyshuoltolaki
Hyvä työterveyshuoltokäytännöstä
Työturvallisuuslaki